Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Theo quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều 21 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện quy định của pháp luật về báo cáo thống kê. Mặt khác, Điều 66 của Nghị định 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí đã quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Để triển khai đánh giá tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có báo cáo đánh giá tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài quý III, 9 tháng đầu năm và ước cả năm 2014 (theo mẫu biểu kèm theo).  

Báo cáo của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài
* – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trướcngày 20/9/2014.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Tập đoàn./.* Truy cậpwebsite của Cục Đầu tư  nước ngoài để tải về các mẫu báo cáo tại địa chỉ http://fia.mpi.gov.vn/ Điện thoại: 0804 8973,0804 8087, Fax: 04-3734 3769

Số lượt đọc: 4672 Cập nhật lúc: 15/09/2014 15:35:00