Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 80 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC và KKT tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

Bộ Kế hoạch và Đầutư đề nghị Quý Ủy ban giao một cơ quan làm đầu mối tổng hợp, báo cáo, đánh giátình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn trong quý III, 9 tháng, ướccả năm 2014 (các biểu mẫu gửi kèm theo) và các giải pháp, kiến nghị trong côngtác chỉ đạo, điều hành năm 2014.

Báo cáo của Quý Ủyban đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài*– Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vntrước ngày 20/9/2014.

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Ủy ban.

Công văn và biểu mẫu kèm theo: 
CV gui dia phuong bao caoQuy III.doc
Mau BC Quy III nam 2014.xls*Truy cập website của Cục Đầu tư nước ngoài để tải về các mẫu báo cáo tại địa chỉhttp://fia.mpi.gov.vn/ Điện thoại: 0804 8087, 0804 8973, Fax: 04-3734 3769


Số lượt đọc: 4871 Cập nhật lúc: 15/09/2014 15:26:00