Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ nhiều từ Hệ thống sau nâng cấp
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để báo cáo và cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, căn cứ theo Điều 71 – Luật Đầu tư năm 2014, Điều 53 đến Điều 55 - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tại địa phương, các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư đăng ký tài khoản truy cập được cấp để báo cáo và cập nhật thông tin về tình hình thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, thành phố; tình hình dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (http://fdi.gov.vn).

          Tổ chức thực hiện dự án có thể tham khảo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung nêu trên tại địa chỉ http://fdi.gov.vn\Hướng dẫn sử dụng\Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN\Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo và cập nhật thông tin dự án.

          Các Biểu mẫu báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư áp dụng đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam gồm:

          Biểu 1: Báo cáo tháng về tình hình thực hiện dự án đầu tư (áp dụng đối với dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng; ngày báo cáo: ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo);

          - Biểu 2: Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng; ngày báo cáo: ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo);

          - Biểu 3: Báo cáo năm tình hình thực hiện dự án đầu tư (Doanh nghiệp có nhiều dự án thì mỗi dự án báo cáo 1 biểu riêng; ngày báo cáo: ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo)./.

 


Số lượt đọc: 1406 Cập nhật lúc: 11/07/2019 16:21:00