Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TT

Danh sách

 

Website

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

http://www.mpi.gov.vn/

 

2

Cục Đầu tư nước ngoài

http://fia.mpi.gov.vn/

 

3

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc

- Cục Đầu tư nước ngoài

http://ipcn.vn/

 

4

Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung

- Cục Đầu tư nước ngoài

http://www.centralinvest.gov.vn/

 

5

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam

- Cục Đầu tư nước ngoài

http://www.ipcs.vn/vn/

 

TT

Danh sách Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Website

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

http://www.hapi.gov.vn/

 

2

 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng

http://www.haiphong.gov.vn/
Portal/Default.aspx?Organization=KHDT

 

3

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

http://www.quangninh.gov.vn/
so/sokhdt/Trang/default.aspx

 

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

http://sokhdt.caobang.gov.vn/

 

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

https://sokhdt.backan.gov.vn/
Pages/default.aspx

 

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

http://sokhdt.langson.gov.vn/

 

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

http://skhdt.hagiang.gov.vn

 

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

http://sokehoach.tuyenquang.
gov.vn

 

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

http://sokhdt.thainguyen.gov.vn/

 

10

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

http://dienbiendpi.gov.vn/

 

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

http://sokhdt.laichau.gov.vn/

 

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

http://sokehoachvadautu.
sonla.gov.vn/

 

13

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

http://skhdt.laocai.gov.vn

 

14

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

http://sokhdt.yenbai.gov.vn

 

15

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

http://dpihoabinh.gov.vn/

 

16

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

http://sokhdt.phutho.gov.vn/

 

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

http://sokhdt.vinhphuc.gov.vn/
Pages/Default.aspx

 

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

http://bacgiangdpi.gov.vn/

 

19

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

http://skhdt.bacninh.gov.vn/

 

20

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

http://sokhdt.hungyen.gov.vn/
portal/Pages/default.aspx

 

21

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

http://hanam.gov.vn/skhdt

 

22

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

http://skhdt.haiduong.gov.vn/
Pages/default.aspx

 

23

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

http://sokhdt.thaibinh.gov.vn/
Pages/Home.aspx

 

24

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

http://sokhdt.namdinh.gov.vn/

 

25

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

http://dpi.ninhbinh.gov.vn/

 

26

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

http://skhdt.thanhhoa.gov.vn/
portal/Pages/default.aspx

 

27

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

http://khdt.nghean.gov.vn

 

28

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

http://dkkdskhdt.hatinh.gov.vn/

 

29

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

https://www.quangbinh.gov.vn/
3cms/so-ke-hoach-va-dau-tu.htm

 

30

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

http://dpiquangtri.gov.vn/

 

31

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng

https://dpi.danang.gov.vn/web/
guest/trang-chu

 

32

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế

https://skhdt.thuathienhue.gov.vn/

 

33

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

http://www.dpiqnam.gov.vn/

 

34

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

http://www.quangngai.gov.
vn/sokhdt/Pages/home.aspx

 

35

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

http://skhdt.binhdinh.gov.vn/

 

36

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

http://www.ipcphuyen.gov.vn

 

37

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

http://skhdt.khanhhoa.gov.vn/

 

38

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận,

http://www.ninhthuan.gov.vn/
chinhquyen/sokhdt/Pages/
default.aspx

 

39

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

http://www.dpibinhthuan.gov.vn/

 

40

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

http://skhdt.gialai.gov.vn/

 

41

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

http://skhdt.kontum.gov.vn/

 

42

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

http://www.daknongdpi.gov.vn/
default.aspx

 

43

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk

http://www.daklakdpi.gov.vn/

 

44

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

http://skhdt.lamdong.gov.vn/

 

45

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

http://www.dpi.hochiminhcity.
gov.vn/Pages/default.aspx

 

46

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ

http://cantho.gov.vn/wps/
portal/sokhdt/

 

47

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

http://sokhdt.baria-vungtau.
gov.vn/

 

48

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

http://dpidongnai.gov.vn/
Pages/home.aspx

 

49

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

http://tayninh.bioportal.vn/chinh-quyen/Lists/BoMayToChuc/
DispForm.aspx?ID=591&
ContentTypeId=0x01006B434E
144EA34B09B66CBCE45AA
E3E91004AA7FEBCEAE14
A4BB2177EBD9BBF20EB

 

50

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

http://sokhdt.binhduong.gov.vn/

 

51

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

http://www.skhdtbinhphuoc.gov.vn

 

52

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

https://www.longan.gov.vn/chinh-quyen/Pages/SoKeHoachDauTu.aspx

 

53

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

http://skhdt.tiengiang.gov.vn/
Default.aspx?sname=SKHDT&sid
=43&pageid=724

 

54

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

https://skhdt.vinhlong.gov.vn/

 

55

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

 

56

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

 

57

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

http://www.haugiang.gov.vn
/Portal/default.aspx?siteid=47

 

58

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

 

59

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

http://sokhdt.angiang.gov.vn
/wps/portal/Home/home/
home-skhdt

 

TT

Danh sách Ban Quản lý Khu kinh tế

Websites

1

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

 

2

Ban Quản lý các Khu kinh tế Hải Phòng

 

3

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

 

4

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

5

Ban Quản lý Khu kinh tể cửa khẩu Ma Lù Thang

 

6

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

 

7

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

 

8

Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng

 

9

Ban Quản lý Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo

 

10

Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

 

11

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

 

12

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

 

13

Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội

 

14

Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên

 

15

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

 

16

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

 

17

Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc

 

18

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình

 

TT

Danh sách Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Websites

1

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

 

2

Ban Quản lý các Khu, Cụm công nghiệp tỉnh Hà Giang

 

3

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

 

4

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

 

5

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

 

6

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

 

7

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

 

8

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

 

9

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

 

10

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

 

11

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

 

12

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

 

13

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

 

14

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

 

15

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định

 

16

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

 

17

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình

 

18

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị

 

19

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thừa Thiên - Huế

 

20

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

 

21

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam

 

22

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

 

23

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình Định

 

24

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Ninh Thuận

 

25

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận

 

26

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh

 

27

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu

 

28

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

 

29

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ

 

30

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang

 

31

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh An Giang

 

32

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

 

33

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh

 

34

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

 

35

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

 

36

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước

 

37

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Long An

 

38

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

 

39

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

 

40

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp

 

41

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Gia Lai

 

42

Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

 

43

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

 

44

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

 

45

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

 

46

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh

 

47

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

 

48

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Cà Mau

 

49

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đắk Nông

 

50

Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM

 

51

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 


Số lượt đọc: 6211 Cập nhật lúc: 02/07/2018 12:17:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ