Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 220/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/01/2017 vê việc báo cáo tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2017 và kế hoạch năm 2018
Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều 52 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện quy định của pháp luật về chế độ báo cáo thống kê.

Để triển khai đánh giá tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có báo cáo đánh giá tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Báo cáo đề nghị nêu bật các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp tác đầu tư nước ngoài và các đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, hoàn thành phụ lục số liệu như biểu mẫu gửi kèm theo.

Báo cáo của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trước ngày 20/01/2018.

Bieu mau bao cao tap doan dau khi

Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 4580 Cập nhật lúc: 15/01/2018 16:32:00