Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 219/BKHĐT-ĐTNN ngày 10/01/2018 về việc báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình đầu tư nước ngoài trên địa bàn để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban giao một cơ quan làm đầu mối tổng hợp để báo cáo về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn năm 2017, kế hoạch năm 2018. Báo cáo đề nghị nêu bật các kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn và các đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, hoàn thành phụ lục số liệu như biểu mẫu gửi kèm theo

Báo cáo của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trước ngày 20/01/2018.

Bieu mau bao cao dia phuong

Cục ĐTNN
Số lượt đọc: 6082 Cập nhật lúc: 15/01/2018 16:32:00