Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Để tăng cường giới thiệu và kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Cục Đầu tư nước ngoài thực hiện Đề án “Thu thập, cập nhật và đưa lên website cơ sở dữ liệu thông tin các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phục vụ hoạt động kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư”.

Đề án nhằm mục đích thu thập thông tin chi tiết về các Doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có năng lực và mong muốn hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường khả năng tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi sản xuất giá trị toàn cầu.Cục ĐTNN


                                                                                                                                                                                                                       

Số lượt đọc: 6151 Cập nhật lúc: 15/12/2017 08:56:00