Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo các quy định tại Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư 67/2014/QH13 và Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ, nhà đầu tư có hoạt động đầu tư tại nước ngoài phải thực hiện báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài hàng quý, hàng năm... bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (dautunuocngoai.gov.vn).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp/cá nhân đã được cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài/Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài/Giây chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo quý và năm theo Mẫu số 10 và Mẫu số 11 Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Báo cáo năm 2017 đề nghị gửi trước ngày 29/12/2017 theo đường công văn tới địa chỉ: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.


Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Phương Hạnh, Phòng Đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại: 024.37343758.


File đính kèm:

Số lượt đọc: 3567 Cập nhật lúc: 14/12/2017 15:08:00