Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thực hiện Điều 71, Điều 72 Luật đầu tư năm 2017, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký công văn số 4957/BKHĐT-ĐTNN ngày 19/6/2017 gửi các bộ ngành, ngân hàng nhà nước Việt Nam và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2017. Các cơ quan được yêu cầu báo cáo có thể tải nội dung công văn và các biểu mẫu theo link dưới đây:
Số lượt đọc: 8066 Cập nhật lúc: 27/06/2017 15:09:00