Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố trực thuộc TW


         Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017, trong đó yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện trong các tháng cuối năm giải pháp huy động và giải ngân các nguồn vốn đầu tư trong nền kinh tế; tổng hợp các kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ nhằm thu hút và giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo tổng hợp, nhận xét và đề xuất kiến nghị cho từng dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi quản lý với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng thuộc diện báo cáo: các dự án đầu tư nước ngoài có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên hoặc diện tích đất sử dụng từ 50ha trở lên, tập trung vào 2 nhóm dự án:

- Nhóm dự án khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư và hướng đề xuất xử lý (thực thi chính sách, thủ tục về đất đai, xây dựng, lao động, nghĩa vụ tài chính…)

- Nhóm dự án không triển khai hoặc triển khai không theo tiến độ (tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án …), hoặc không thực hiện các điều kiện quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư, những dự án phải có đánh giá tác động môi trường (khả năng thực hiện các thủ tục về môi trường, đảm bảo    về môi trường).

2. Nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề chính sau: (Biểu mẫu đính kèm)

Tình hình sử dụng đất và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; việc góp vốn của các chủ đầu tư; tình hình góp vốn và huy động vốn; việc thực hiện các mục tiêu quy định tại Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; việc thực hiện các cam kết về tiến độ triển khai dự án; tình hình chấp hành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước (các loại thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất,...); tình hình sử dụng lao động và chấp hành Luật lao động; những khó khăn vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và hướng đề xuất thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không có khả năng triển khai.


Văn bản tổng hợp, báo cáo đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Chi tiết liên hệ Chị Nguyễn Phương Thảo. ĐT: 04.37343761

Bản mềm đề nghị gửi theo địa chỉ email: thaonp@mpi.gov.vn;

Mẫu file biểu mẫu, đề nghị download tại: (File CV,  file báo cáo.)          Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 

 

 

Số lượt đọc: 4241 Cập nhật lúc: 26/06/2017 10:43:00