Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ngày 7/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 5287/BKHĐT-ĐTNN gửi các Bộ: Công Thương, Tài Chính, Tư Pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc báo cáo tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài 02 quý đầu năm 2016

Theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và khoản 3, Điều 52 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư có trách nhiệm định kỳ hàng Quý, hàng năm cung cấp thông tin về tình hình cấp, điều chỉnh, thu hồi đối với các dự án đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi quản lý để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị có báo cáo về tình hình cấp, điều chỉnh, thu hồi đối với các dự án đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi quản lý trong 02 quý đầu năm 2016 theo mẫu biểu tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam (mẫu biểu gửi kèm theo) và gửi Cục Đầu tư nước ngoài* – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trước ngày 12 tháng 07 năm 2016 theo đúng quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 12546 Cập nhật lúc: 11/07/2016 14:33:00