Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 2 Điều 73 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Theo đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đầu tư đối với đầu tư nước ngoài được quy định tại Chương IV của Nghị định 84/2015/NĐ-CP (sao gửi kèm theo).

Nội dung Thông tư có liên quan chặt chẽ tới hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình cấp chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng như công tác hậu kiểm đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan có văn bản góp ý về nội dung dự thảo Thông tư gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/11/2015 để tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý trước khi ban hành.

Download công văn và dự thảo Thông tư tại đây: 

Công văn
Dự thảo Thông tư
Số lượt đọc: 8679 Cập nhật lúc: 03/11/2015 16:21:00