Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Theo quy định tại Điều 80, Khoản 5 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC và KKT tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban giao một cơ quan làm đầu mối báo cáo, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn trong 6 tháng, ước cả năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016 (các biểu mẫu gửi kèm theo)

Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài* – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/06/2015 và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Ủy ban.* Truy cập website của Cục Đầu tư  nước ngoài để tải về các mẫu báo cáo tại địa chỉ http://fia.mpi.gov.vn/ Điện thoại: 0804 4050, 0804 8087, 0804 8973, Fax: 04-3734 3769

Công văn: Yeu cau dia phuong bao caoQuy II va KH 2015.doc
Bảng biểu: Mau BC Quy II nam 2015.xls

Số lượt đọc: 3536 Cập nhật lúc: 17/06/2015 16:45:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ