Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ảnh THTT
Công văn gửi các Bộ, Sở KHĐT, Ban quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các địa phương đề nghị góp ý dự thảo Thông tư về quản lý vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư năm 2014 về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, hướng dẫn việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống cho các đối tượng liên quan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài và đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho tất cả các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý KCN, KCX, KCNC, KKT trên phạm vi cả nước.

Để hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho việc vận hành Hệ thống, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài. Để hoàn thiện và có đủ căn cứ ban hành thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư về quản lý vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để xin ý kiến các Bộ ngành, địa phương. Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải Dự thảo Thông tư để các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp nghiên cứu, tham gia ý kiến.

            Dự thảo thông tư tải tại đây
 


Số lượt đọc: 7334 Cập nhật lúc: 08/06/2015 10:16:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ