Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và hoạt động của dự án đầu tư ra nước ngoài năm 2014, lũy kế đến năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (xin gửi kèm theo mẫu báo cáo).

Nhà đầu tư truy cập vào website: http://fia.mpi.gov.vn (mục Thông báo) để tải file mềm mẫu biểu báo cáo nêu trên. Đề nghị nhà đầu tư điền đầy đủ các thông tin trong biểu mẫu và không được thay đổi thứ tự sắp xếp của các nội dung, đơn vị tính nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình tổng hợp và xử lý dữ liệu sau này.

Báo cáo xin gửi trước ngày 28/02/2015 theo đường công văn tới địa chỉ: Phòng Đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Bản mềm của Báo cáo đề nghị để định dạng file Excel (không gửi bản scan) và gửi về theo địa chỉ email:vinhfia@mpi.gov.vn

          Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phòng Đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 0437343758; Di động: 0942.891199.

File đính kèm: 

Cong van 418 ngay 22.1.2015.pdf

Phu luc I, Mau BC so 08.doc

Phụ lục II, III

Số lượt đọc: 10047 Cập nhật lúc: 26/01/2015 13:46:00