Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tính lũy kế đến 15/12/2014, đã có 5.207 dự án FDI đầu tư vào các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (gồm 11 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình) với tổng vốn đăng ký khoảng 63 tỷ USD, chiếm khoảng 25% tổng vốn ĐTNN của cả nước.

Hiện nay Hà Nội đang đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng với 3.013 dự án và 23,4 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm  58% tổng số dự án và 38% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Hải Phòng đứng thứ hai với 441 dự án và 10,9 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 8% tổng số dự án và 17% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đứng thứ ba là Bắc Ninh với 548 dự án và 7,46 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 11% tổng số dự án và 12% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Đứng thứ tư là Hải Dương với 320 dự án và 6,48 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 6% tổng số dự án và 10% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Các tỉnh tiếp theo là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Đinh và Thái Bình.

Bảng 1. Đầu tư FDI tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng (tính lũy kế đến 15/12/2014)

TT

Địa Phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư (USD)

1

 Hà Nội         

3013

23465000000

2

 Hải Phòng      

441

10975988413

3

 Bắc Ninh       

548

7462648151

4

 Hải Dương      

320

6480354842

5

 Quảng Ninh     

113

5194864097

6

 Vĩnh Phúc      

208

3168135495

7

 Hưng Yên       

321

2815070147

8

 Ninh Bình      

38

1089800698

9

 Hà Nam         

111

939382490

10

 Nam Định       

53

406270703

11

 Thái Bình      

42

349850747

Tổng cộng

5,207

   63,997,812,766

 

Xét về quốc gia đầu tư, Hàn Quốc đứng đầu trong số các quốc gia đầu tư vào khu vực này với 1.580 dự án và 12,9 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 30% tổng số dự án và  20% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Nhật Bản đứng thứ hai với 1.020 dự án và 12,7 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 19,5 % tổng số dự án và  19,8% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Singapore đứng thứ ba với 299 dự án và 9 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 5,7 % tổng số dự án và  14,1% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Bảng 2. Đầu tư FDI tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng theo quốc gia đầu tư (tính lũy kế đến 15/12/2014)

TT

Đối tác

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư (USD)

1

 Hàn Quốc                      

1580

12912210040

2

 Nhật Bản                      

1020

12695195839

3

 Singapore                     

299

9064811840

4

 Hồng Kông                     

253

5962187065

5

 Malaysia                       

109

4074627451

6

 Đài Loan                      

331

2941203183

7

 Hà Lan                        

63

2841822730

8

 BritishVirginIslands          

84

1895459552

9

 Hoa Kỳ                        

121

1826554868

10

 Trung Quốc                    

487

1823896692

 

Xét về lĩnh vực đầu tư thì ngành công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ nhất với hơn 2.400 dự án và 32,6 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 47% tổng số dự án và 51% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 126 dự án và 10,2 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 3% tổng số dự án và 16% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Lĩnh vực xây dựng cũng thu hút được nhiều dự án trong vùng với 580 dự án và 4,2 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 11% tổng số dự án và 6,6% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Cục ĐTNN- Bộ KHDT
Số lượt đọc: 6177 Cập nhật lúc: 27/12/2014 14:45:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ