Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 6163/BKHĐT- ĐTNN ngày 15 tháng 09 năm 2014 gửi UBND các địa phương đề nghị báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý III, 9 tháng, ước cả năm 2014.Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 6163/BKHĐT- ĐTNN ngày 15 tháng 09 năm 2014 gửi UBND các địa phương đề nghị báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý III, 9 tháng, ước cả năm 2014. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo của các địa phương đến hết tháng 11 năm 2014 như sau:

1.     Về số lượng các địa phương gửi báo cáo

Tính đến hết tháng 11 năm 2014 có 63/63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã gửi báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý III, 9 tháng, ước cả năm 2014 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hình thức báo cáo cụ thể như sau:

Hình thức

Số lượng

Tỷ lệ

Báo cáo bằng văn bản

62

98,4%

Báo cáo bằng thư điện tử

50

79,3%

Cả hai hình thức trên

49

79%

2.     Về thời hạn báo cáo

Trong 63 báo cáo của các địa phương tính cả đường công văn và thư điện tử  có 4 tỉnh gửi báo cáo trễ hạn hơn 20 ngày so với yêu cầu công văn là: Bình Dương, Cao Bằng, Quảng Trị, Thanh Hóa.

3.     Về tuân thủ mẫu biểu báo cáo

  Có 49/62 địa phương báo cáo đúng biểu mẫu quy định chiếm tỷ lệ 22,2%. Trong 14 tỉnh báo cáo sai biểu mẫu quy định do các địa phương nhầm lẫn biểu mẫu với các quý báo cáo trước. Vì vậy yêu cầu địa phương chú ý báo cáo đúng biểu mẫu theo công văn gửi kèm.

4.     Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo

Trong số 63 báo cáo có 58 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 92%.  Một số địa phương tích cực, chủ động gửi báo cáo đầy đủ thông tin là: Bình Thuận, Hải Phòng, Hưng Yên, Long An, Bắc Ninh. Tuy nhiên, có một số địa phương chưa báo cáo đầy đủ thông tin gồm có:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương; Hà Nội, TP Hồ Chí Minh báo cáo thiếu thông tin về tình hình thực hiện dự án tại biểu 1.1.

- Tỉnh Quảng Bình, Trà Vinh cần chú ý hơn báo cáo thông tin chính xác tránh sai lệch giữa biểu tổng hợp và biểu chi tiết; cũng như báo cáo đầu đủ thông tin của dự án trong biểu 1.2.

Ngoài ra, một số địa phương hàng tháng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động báo cáo tình hình cấp mới, tăng vốn cũng như tình hình triển khai hoạt động của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh như: Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Phước, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh,

 (Đánh giá cụ thể về báo cáo trực tiếp nước ngoài quý III, 9 tháng, ước cả năm 2014 của các địa phương tại Phụ lục kèm theo).

Trên cở sở tình hình thực hiện báo cáo ĐTNN theo quý của các địa phương, để  báo cáo đúng quy định và có chất lượng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Các địa phương đã nộp báo cáo nhưng còn thiếu biểu số liệu, thiếu thông tin, đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo các đầu mối tổng hợp ĐTNN trên địa bàn tiến hành hoàn chỉnh biểu số liệu theo mẫu gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/12/2014 cùng với báo cáo quý IV năm 2014.

2. UBND các địa phương cử cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo FDI trên cả địa bàn gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tránh hiện tượng thiếu số liệu của một số đầu mối quản lý FDI trên phạm vi của tỉnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)

- SKHĐT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;

- BQL các KCN, KKT, KCX, KCNC cấp tỉnh;

- BQL KCNC Hòa Lạc;

             - Lưu: VT, KKT, ĐTNN.HP

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Trung


Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số lượt đọc: 7926 Cập nhật lúc: 11/12/2014 11:36:00