Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


Theo quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều 21 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện quy định của pháp luật về báo cáo thống kê. Mặt khác, Điều 66 của Nghị định 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí đã quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Để triển khai đánh giá tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có báo cáo
đánh giá tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (theo mẫu biểu kèm theo).  

Báo cáo của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài* – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trước ngày 18/12/2014.

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số lượt đọc: 7580 Cập nhật lúc: 09/12/2014 15:01:00