Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


Theo quy định tại Khoản 5 Điều 80 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC và KKT tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban giao một cơ quan làm đầu mối tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn trong quý IV, cả năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (các biểu mẫu gửi kèm theo) và các giải pháp, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014.


Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài
* – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trước ngày 18/12/2014.

Biểu mẫu đính kèm: Dia Phuong -Mau BC Quy IV nam 2014.xls
Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số lượt đọc: 7860 Cập nhật lúc: 09/12/2014 14:51:00