Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ảnh minh họa
Trong 10 tháng năm 2014, đã có 533 dự án FDI cấp mới vào các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam bộ (gồm 6 tỉnh, thành phố là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước) với tổng vốn đăng ký cấp mới là 4,296 tỷ USD.

Ngoài ra, còn có 222 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,02 tỷ USD. Như vậy, tính cả vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, trong 10 tháng năm 2014, khu vực Đông Nam bộ đã thu hút được 6,319 tỷ USD, bằng 46% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của cả nước.

TT

Địa phương

 Số dự án cấp mới

Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)

Số lượt dự án tăng vốn

Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD)

Vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm (triệu USD)

I

Đông Nam Bộ

              533

4,296.92

222

2,022.35

6,319.27

1

TP Hồ Chí Minh

              317

2,659.55

68

195.75

2,855.30

2

Bình Dương

              125

660.01

77

703.35

1,363.36

3

Đồng Nai

                66

557.69

52

821.74

1,379.44

4

Tây Ninh

                11

259.60

14

172.70

432.30

5

Bà Rịa-Vũng Tàu

                  5

79.06

3

81.94

161.00

6

Bình Phước

                  9

81.01

8

46.87

127.88


Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu khu vực Đông Nam bộ với 317 dự án cấp mới, 68 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là 2,85 tỷ USD, chiếm 45,2% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn của toàn vùng. Đồng thời, trong 10 tháng năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh cũng đứng đầu trong cả nước về thu hút ĐTNN.

Đồng Nai và Bình Dương có kết quả thu hút ĐTNN tương đối đồng đều. Đồng Nai đã thu hút được 66 dự án cấp mới và 52 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn là 1,379 tỷ USD chiếm 21,8%  tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn của khu vực. Bình Dương với 125 dự án cấp mới và 77 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là 1,363 tỷ USD, chiếm 21,6%  tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn của khu vực. Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước có kết quả thu hút ĐTNN khiêm tốn hơn so với 3 tỉnh, thành phố trên với tổng vốn cấp mới và tăng vốn lần lượt là 432 triệu USD, 161 triệu USD và 127 triệu USD.

Tính lũy kế đến tháng 10/2014, các tỉnh thành phố trong khu vực Đông Nam bộ đã thu hút được 9.485 dự án với tổng vốn đăng ký là 108 tỷ USD, chiếm 55% tổng số dự án và 44,5% tổng vốn đăng ký của cả nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu với 5.127 dự án và 37,7 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 54% tổng số dự án và 34% tổng vốn đăng ký của toàn khu vực Đông Nam). 
Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ hai với 299 dự án và 26,6 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 3% tổng số dự án và 24% tổng vốn đăng ký của toàn khu vực Đông Nam). Đồng Nai đứng thứ ba với 1222 dự án và 21,1 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 13% tổng số dự án và 19% tổng vốn đăng ký của toàn khu vực Đông Nam).


TT

Địa phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (triệu USD) 

  Vốn điều lệ
(triệu USD) 

I

Đông Nam bộ

9,485

108,770.82

37,937.45

1

 TP Hồ Chí Minh 

5,127

37,777.84

13,531.56

2

 Bà Rịa-Vũng Tàu

 299

26,663.54

7,536.64

3

 Đồng Nai       

1,222

21,114.02

8,207.50

4

 Bình Dương     

2,490

19,848.81

6,989.68

5

 Tây Ninh       

223

2,437.78

1,167.19

6

 Bình Phước     

124

928.82

504.88Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 5688 Cập nhật lúc: 14/11/2014 09:33:00