Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Trong 10 tháng năm 2014, đã có 572 dự án FDI cấp mới vào các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (gồm 11 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình) với tổng vốn đăng ký cấp mới là 4,12 tỷ USD.

Ngoài ra, còn có 117 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,34 tỷ USD. Như vậy, tính cả vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm, trong 10 tháng năm 2014, khu vực đồng bằng sông Hồng đã thu hút được 5,46 tỷ USD, bằng 40% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của cả nước.

TT

Địa phương

 Số dự án cấp mới

Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)

Số lượt dự án tăng vốn

Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD)

Vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm (triệu USD)

I

Đồng bằng sông Hồng

              572

4,123.65

177

1,344.84

5,468.49

1

Bắc Ninh

              110

1,284.59

17

96.56

1,381.15

2

Hà Nội

              266

271.93

69

682.33

954.26

3

Hải Phòng

                40

786.29

27

206.96

993.25

4

Quảng Ninh

                  7

570.42

5

27.06

597.48

5

Hải Dương

                30

345.91

18

134.68

480.59

6

Hà Nam

                25

241.13

10

26.40

267.53

7

Hưng Yên

                37

207.30

10

75.49

282.79

8

Vĩnh Phúc

                37

253.49

9

41.81

295.30

9

Nam Định

                10

129.00

3

9.35

138.35

10

Thái Bình

                  6

25.50

5

23.00

48.50

11

Ninh Bình

                  4

8.10

4

21.20

29.30


Trong đó, với dự án Samsung đầu tư tại tỉnh trong tháng 7 vừa qua, Bắc Ninh vươn lên đứng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng với 110 dự án cấp mới, 11 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là 1,38 tỷ USD, chiếm 25,3% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn của khu vực. Đứng thứ hai là Hải Phòng với 40 dự án cấp mới và 27 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn là 993,2 triệu USD chiếm 18%  tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn của khu vực. Đứng thứ ba là thành phố Hà Nội với 266 dự án cấp mới và 69 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là 954 triệu USD, chiếm 17%  tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn của khu vực.

Đứng thứ tư là Quảng Ninh với 7 dự án cấp mới và 5 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là  597 triệu USD, chiếm 10,9%  tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn của khu vực. Các tỉnh như Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định , Thái Bình có kết quả thu hút khiêm tốn hơn sơ với các tỉnh, thành phố nêu trên với tổng vốn cấp mới và tăng vốn lần lượt là 282 triệu USD, 267 triệu USD, 138 triệu USD, 29 triệu USD.

Nếu tính về số dự án về thì Hà Nội là địa phương thu hút được nhiều dự án mới nhất trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Tính lũy kế đến tháng 10/2014, các tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng Sông Hồng đã thu hút được 5.094 dự án với tổng vốn đăng ký là 61,5 tỷ USD, chiếm 30% tổng số dự án và 25% tổng vốn đăng ký của cả nước. Trong đó, Hà Nội đứng đầu với 2.960 dự án và 23,3 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 58% tổng số dự án và 30% tổng vốn đăng ký của toàn vùng đồng bằng sông Hồng).

Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 5666 Cập nhật lúc: 14/11/2014 09:19:00