Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Trích Quyết định 1088/QĐ-BKH ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung)

Chức năng

Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung là đơn vị thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư trên địa bàn các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khách Hoà (sau đây gọi tắt là các tỉnh miền Trung)

Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp trong tổng kinh phí hàng năm của Cục Đầu tư nước ngoài; trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng

Nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

 • Hỗ trợ địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn;
 • Hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, hình thành dự án đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình, dự án;
 • Chủ trì chuẩn bị và tổ chức các cuộc tiếp xúc với các nhà đàu tư khu vực các tỉnh miền Trung để xúc tiến đầu tư theo sự phân công của Cục;
 • Tiến hành các hoạt động quảng bá, quảng cáo, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư; tham gia in ấn, xuất bản các tài liệu hướng dẫn, quảng bá về môi trường đầu tư của các tỉnh miền Trung và của Việt Nam;
 • Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các tỉnh miền Trung;
 • Tham gia việc thực hiện các dự án bằng nguồn vốn của các tổ chức quốc tế , đối tác đầu tư nước ngoài của của tư nhân trong và ngoài nước theo sự phân công của Cục Đầu tư nước ngoài;
 • Trong trường hợp nhà đầu tư và các cơ quan liên quan có yêu cầu, Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung được cung cấp dịch vụ có thu, bao gồm: cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư, tổ chức đón tiếp, phiên dịch, tư vấn pháp luật, lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư và cơ quan liên quan;
 • Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ và Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài giao;
 • Theo uỷ quyền của Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung ký một số văn bản thông báo ý kiến Cục trưởng, giải thích, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật và chủ trương của Bộ; ký hợp đồng tuyển dụng một số nhân viên theo yêu cầu công việc của Trung tâm, ngoài số biên chế được Cục giao.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung, gồm có

Lãnh đạo:

 • Giám đốc
 • Các Phó Giám đốc

* Bộ máy giúp việc giám đốc, gồm có:

 • Phòng Xúc tiến đầu tư
 • Phòng Tư vấn
 • Phòng Hành chính quản trị

Số lượt đọc: 3343 Cập nhật lúc: 17/08/2007 11:04:00

Tin khác