Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Trích Quyết định 1222/QĐ-BKH ngày 26 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung.

Chức năng: 
       
              Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung (sau đây gọi tắt là 'Trung tâm') là đơn vị thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Trị đến Khách Hoà và 05 tỉnh Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là 'các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên')
              Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp trong tổng kinh phí hàng năm của Cục Đầu tư nước ngoài; trụ sở đặt tại thành phố Đà Nẵng 

Cơ cấu tổ chức của IPCC 

-  Lãnh đạo IPCC: Giám đốc, các Phó Giám đốc

-  Bộ máy giúp việc Lãnh đạo IPCC gồm có:

   +   Phòng Xúc tiến đầu tư 
               +   Phòng Tư vấn đầu tư

   +   Phòng Thông tin Tư liệu
               +   Phòng Hành chính quản trị   
Nhiệm vụ, quyền hạn: 

-  Làm đầu mối hỗ trợ và phối hợp với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên xây dựng chương trình, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

-  Làm đầu mối tiếp nhận, tham mưu và tổng hợp việc xây dựng, thực hiện các đề án thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

-  Làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư của các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

-  Làm đầu mối tiến hành các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư; tham gia in ấn, xuất bản các tài liệu hướng dẫn, quảng bá về môi trường đầu tư của các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

-  Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các tỉnh miền Trung – Tây nguyên.

-  Hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, hình thành dự án đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình dự án (bao gồm cả xúc tiến đầu tư ra nước ngoài).

-  Chủ trì tổ chức các cuộc tiếp xúc với các nhà đầu tư để xúc tiến đầu tư.

-  Khai thác các dịch vụ có thu trên Website của Trung tâm; tham gia vào các thỏa thuận hợp tác liên quan đến lĩnh vực thông tin - truyền thông qua việc thành lập các bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp, các bộ phận kết nối đầu tư; triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác với các cơ quan truyền thông, các hiệp hội, tổ chức quốc tế liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư…

-  Tham gia thực hiện các dự án bằng nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, đối tác đầu tư nước ngoài, của tư nhân trong và ngoài nước. 

-  Cung cấp các dịch vụ có thu như: cung cấp thông tin, tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, đối tác, địa điểm đầu tư, tư vấn chính sách, chiến lược kinh doanh, lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.

-  Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức.

Số lượt đọc: 3288 Cập nhật lúc: 14/01/2011 16:57:00