Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
27/06/2017 15:09:00
Thực hiện Điều 71, Điều 72 Luật đầu tư năm 2017, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, ...
26/06/2017 10:43:00
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW - Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
11/07/2016 14:33:00
Ngày 7/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 5287/BKHĐT-ĐTNN gửi các Bộ: Công Thương, Tài Chính, Tư Pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc báo cáo tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài 02 quý đầu năm 2016
30/12/2015 10:15:00
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, căn cứ theo Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư và Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư báo cáo ...
29/12/2015 12:40:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Các tổ chức và cá nhân có thể tải nội dung thông tư tại các liên kết dưới đây
24/12/2015 10:48:00
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, căn cứ theo Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư và Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư báo cáo ...
23/12/2015 16:13:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 10923/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/12/2015 yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương Báo cáo tình hình Đầu tư nước ngoài cả năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
23/12/2015 16:12:00
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Ccông văn 10924/BKHĐT-ĐTNN ngày 11/12/2015 yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cáo tình hình Đầu tư nước ngoài cả năm 2015 và kế hoạch năm 2016
  1 - 10  Xem tiếp»