Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Nhóm Ngân hàng thế giới (World Bank) đang phối hợp xây dựng Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2018-2030. Mục tiêu của Chiến lược nhằm xác định những ngành, lĩnh vực ưu tiên trong thu hút FDI giai đoạn 2018-2030; rà soát khung chính sách FDI và kiến nghị các giải pháp, chính sách cụ thể giúp Việt Nam đẩy mạnh thu hút FDI vào những lĩnh vực ưu tiên này.

Tháng 12 năm  2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và World Bank đã tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, các Hiệp hội và chuyên gia về nội dung dự thảo 1 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội thảo, nhóm soạn thảo đã chỉnh sửa, bổ sung và xây dựng Dự thảo 2.  

Để tiếp tục hoàn thiện bản Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/Chuyên gia có ý kiến góp ý về Dự thảo. Văn bản góp ý xin gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) trước ngày 10/4/2018.


       Chi tiết xin liên hệ: Phòng Đầu tư nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại: 0243.7343 760, email: 
policy.fia@mpi.gov.vn.


        Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan/Chuyên gia.


Tài liệu: Tài liệu dự thảo

Số lượt đọc: 5854 Cập nhật lúc: 03/04/2018 10:51:00