Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Theo quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều 21 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư có nghĩa vụ thực hiện quy định của pháp luật về thống kê. Mặt khác, Điều 66 của Nghị định 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí đã quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.

Để triển khai đánh giá tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có báo cáo đánh giá tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2015 (theo mẫu biểu kèm theo).

Báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài* – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn trước ngày 24/3/2015.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Tập đoàn./.

        Công văn gửi kèm theo: Gui Tap doan dau khi Quy I 2015.doc
        Biểu mẫu báo cáo: Bieu mau gui Tap doan dau khi Quy I 2015.xls

Số lượt đọc: 7424 Cập nhật lúc: 24/03/2015 10:32:00