Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Theo quy định tại Điều 80, Khoản 5 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC và KKT tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban giao một cơ quan làm đầu mối báo cáo, đánh giá tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn trong quý I, ước cả năm 2015 (các biểu mẫu gửi kèm theo) và các giải pháp, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2015.

Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửi về Cục Đầu tư nước ngoài* – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24/3/2015 và bản mềm (file) gửi về địa chỉ email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Ủy ban.

Công văn kèm theo:yeu cau bc quy 1 2015.doc
Biểu mẫu kèm theo:Mau BC Quy I nam 2015.xls
Số lượt đọc: 7822 Cập nhật lúc: 24/03/2015 10:32:00