Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai ứng dụng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Đến nay Hệ thống đã hoàn thành và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để vận hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập huấn vận hành hệ thống cho các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý KKT, KCN, KCX, KCNC và Trung tâm Xúc tiến đầu tư của tất cả các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo với Quý Cơ quan hệ thống sẽ bắt đầu vận hành chính thức từ ngày 01 tháng 3 năm 2015. Việc sử dụng hệ thống là bắt buộc đối với tất cả các cơ quan quản lý nhà nước về ĐTNN và các doanh nghiệp FDI trên phạm vi cả nước. Để đảm bảo các điều kiện cho Hệ thống vận hành vào thời gian nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai một số công việc sau:

1. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Chỉ đạo các cơ quan đầu mối cấp phép và quản lý dự án FDI của địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho các cán bộ liên quan và các doanh nghiệp FDI thuộc phạm vi quản lý.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối để tiếp nhận và quản lý tài khoản của UBND để tổng hợp tình hình ĐTNN của địa phương (trong và ngoài KKT/KCN/KCX), định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KKT, KCN, KCX, KCNC và các cơ quan đầu mối cấp phép và quản lý dự án FDI địa phương:

- Cử một cán bộ làm quản trị hệ thống để tiếp nhận tài khoản quản trị của Cơ quan. Cán bộ được cử cần có các thông tin sau: Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, điện thoại và email.

- Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống cho các cán bộ liên quan của quý cơ quan (từ khâu tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, trả hồ sơ, tổng hợp báo cáo) và các doanh nghiệp FDI thuộc phạm vi quản lý. Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống cho từng đối tượng đã được đăng tải lên trang web của hệ thống tại địa chỉ: fia.mpi.gov.vn/fdi.

Thông tin về cán bộ quản trị được phân công xin gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) trước ngày 10 tháng 02 năm 2015 theo địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Email: tonghop.dtnn@mpi.gov.vn; cuongnv@mpi.gov.vn; cán bộ phụ trách: anh Nguyễn Việt Cường, Phó trưởng phòng Tổng hợp thông tin, Cục ĐTNN, điện thoại: 080.48087/0987.813.821.

Việc triển khai Hệ thống có vai trò quan trọng để cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) để được hỗ trợ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

Cục Đầu tư nước ngoài
Số lượt đọc: 8414 Cập nhật lúc: 06/02/2015 09:57:00