Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Nhờ tích cực cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; hoạt động sản xuất,kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển. Số doanh nghiệp được thành lập mới liên tục tăng cả về số lượng và số vốn đầu tư. Nhiều dự án lớn cũng đã được các nhà đầu tư triển khai tại Vĩnh Phúc…
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ