Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Banner
Các thành viên nội các Chính phủ Mỹ đều đồng tình với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đàm phán TPP đối với những vấn đề còn lại, đồng tình với các lợi ích của Việt Nam khi tham gia TPP và cam kết xem xét một giai đoạn chuyển đổi để Việt Nam đáp ứng được các tiêu chí của Hiệp định.
Trong 7 tháng đầu năm 2014, BộKế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 68 dự án đầutư sang 21 quốc gia với tổng vốn đăng ký phía Việt Nam là 894 triệu đô la Mỹ.