Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Banner
Trong 7 tháng đầu năm 2014, BộKế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho 68 dự án đầutư sang 21 quốc gia với tổng vốn đăng ký phía Việt Nam là 894 triệu đô la Mỹ.