Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Banner dau tu nuoc ngoai
Luật Quy hoạch đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo, dự kiến báo cáo Chính phủ trong tháng 7 này và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, thông qua tại Kỳ họp thứ 11. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông trao đổi xung quanh các điểm mới của dự thảo Luật Quy hoạch.
Cong ty Licogi
Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam
Lienhequangcao